Redovna 23. sednica Skupštine opštine Mali Zvornik održana je u ponedeljak, 29. maja.
Na dnevnom redu zasedanja lokalnog parlamenta ovog puta našlo se 20 tačaka.
Sednica je počela minutom ćutanja u znak odavanja pošte nastradalima u masovnim ubistvima u Beogradu i okolini Mladenovca, 03. i 04. maja.
Prva tačka koju su odbornici razmotrili i podržali bio je predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Mali Zvornik za 2022. godinu.

Predloženu odluku prethodno je obrazložio Milan Jevtić, rukovodilac Odeljenja za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave Mali Zvornik, navodeći, između ostalog, da su ukupno ostvareni prihodi i primanja budžeta, sa prenetim i neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, za 2022. godinu utvrđeni u iznosu od 731.782.610 dinara, a rashodi i izdaci u iznosu od 690.959.920 dinara.

Prema njegovim rečima, višak prihoda i primanja, u iznosu od 40.822.690 dinara, prenet je u 2023. godinu i biće raspoređen za namene u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Mali Zvornik.

Tekući prihodi utvrđeni su u ukupnom iznosu od 595.325.000 dinara.

Prihodi od prodaje nefinansijske imovine iznose 97.787 dinara, dok prihodi od prodaje finansijske imovine iznose 3.807.379 dinara.

Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina iznose ukupno 132.552.237 dinara.

U okviru diskusije o završnom računu budžeta opštine Mali Zvornik za 2022. godinu predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, rekao je da su za Mali Zvornik veoma značajna sredstva koja preko različitih projekata dobija od Republike Srbije i ostalih donatora i da bi bez toga budžet bio dovoljan samo za isplatu zarada i redovne troškove.

On je istakao da su sva ulaganja i investicije u Malom Zvorniku omogućena uglavnom sredstvima koje daje država, te da su zaposleni u Opštinskoj upravi, kao i u ustanovama na području opštine, zaduženi da prate sve javne pozive ministarstava, kao i stranih donatora i da konkurišu, kako bi obezbedili što više sredstava za različite projektne aktivnosti.

U nastavku zasedanja Skupštine opštine Mali Zvornik usvojeni su: predlog Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju i uređenje turističko rekreativne zone od podvožnjaka – skretanje za Petkoviće do skretanja za Krstiće u Donjoj Borini i predlog Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja treće visinske zone naselja Radalj u ukupnoj dužini od 9544 metara i širini pojasa 20 metara, sa izgradnjom crpnih stanica za svaki zaseok.

Nacrte pomenutih odluka obrazložio je rukovodilac Odeljenja urbanizma opštine Mali Zvornik, Zoran Brkić, rekavši da je prilikom izrade planova poštovana zakonska procedura, te da se donošenjem odluka o usvajanju ovih dokumenata stvaraju uslovi za rešavnje imovinskih odnosa i projektovanje.

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja treće visinske zone naselja Radalj je omogućavanje izgradnje cevovoda sa pratećim nadzemnim objektima, kao i podizanje opšte razvijenosti teritorije, povećanje standarda i kvaliteta života stanovništva.

Dokument predviđa izgradnju trase cevovoda, 4 crpne stanice i pristupnih puteva.

Odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik na 23. redovnoj sednici usvojili su i predlog Odluke o izmeni i dopuni Prostornog plana opštine Mali Zvornik, kao i predlog Odluke da se izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu za izmenu i dopunu Prostornog plana opštine Mali Zvornik.

I ove predloge prethodno je obrazložio rukovodilac Odeljenja urbanizma opštine Mali Zvornik, Zoran Brkić, navodeći da je cilj drugih izmena i dopuna Prostornog plana opštine Mali Zvornik stvaranje uslova za ravnomerniju teritorijalnu podelu aktivnosti i sadržaja na ruralnom području.

Izmene i dopune pomenute odluke tiču se, između ostalog, potrebe za sprovođenjem osnovnih geoloških istraživanja oko Radaljskog jezera, radi utvrđivanja mogućnosti stvaranja nove građevinske zone, u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Odnose se i na korekciju građevinskog područja, promene načina korišćenja i usklađivanje infrastrukturnih koridora i zaštitnih zona uz vodotokove, državne puteve i ostale infrastrukture, proširenje grobalja sa definisanjem pristupnih puteva, usklađivanje lokalnih nekategorisanih puteva sa faktičkim stanjem i definisanje infrastrukturnih koridora preko parcela u privatnom vlasništvu, implementaciju planova detaljnih regulacija, urađenih u periodu od 2012. do 2023. godine, a posebno na planove detaljnih regulacija koji se rade u okviru projekta „Čista Srbija“, u smislu definisanja položaja postrojenja z aprečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za svako naselje u opštini Mali Zvornik, kao i položaja primarne fekalne kanalizacije.

Brkić je istakao da je deo novca potrebnog za izradu Prostornog plana obezbeđen preko javnog konkursa Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

U okviru diskusije o predloženim odlukama vezanim za izradu planske dokumentacije, predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, rekao je da lokalna samouprava veoma mnogo ulaže u izradu planskih akata, jer, kako je naveo, planski dokumenti predstavljaju osnov za rad i bez njih nije moguća realizacija nijednog projekta.

Na sugestiju odbornika Socijalističe partije Srbije, Miloša Milića, da lokalna samouprava treba više da se fokusira na realizaciju konkretnih aktivnosti po projektima za koje poseduje neophodnu dokumentaciju, nego da se bavi izradom novih projekta, jer građani ne osećaju i ne vide koliko je skup i često mukotrpan posao pribavljanja različitih dozvola i saglasnosti i više priznaju i cene čak i najmanji rad na terenu, te da treba ojačati službu urbanizma i više ulagati u infrastrukturu, Jevtić je odgovorio osvrnuvši se na iskustva koja potvrđuju da proces pripreme neophodne tehničke dokumentacije može da traje i po nekoliko godina, stalnu potrebu za revidiranjem i dopunjavanjem projekata, kako bi ostali aktuelni i upotrebljivi, kao i na nedostatak stručnih kadrova, zaključivši da sve to skupa veoma mnogo utiče na konačni rezultat, odnosno efikasnost rada u ovoj oblasti.

U nastavku zasedanja odbornici su razmotrili i podržali Izveštaj o radu Centra za socijalni rad „Mali Zvornik” za 2022. godinu, Izveštaj o pravima iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta opštine za 2022. godinu i Program rada ove ustanove za 2023. godinu.

Dokumente je obrazložila direktorka, Biljana Kojić, navodeći detaljno realizovane aktivnosti, kao i poslove predviđene u tekućoj godini.

Ona je navela da se broj korisnika posebnog prava na novčanu socijalnu pomoć smanjio u prošloj godini, sa 1221 na 1132 korisnika, usled većeg zaposlenja, ali da se nažalost ponovo očekuje porast broja korisnika, usled ekonomske krize izazvane spolja.

Kojić je rekla i to da je primećen porast broja razvoda, posebno teških razvoda, gde se roditelji spore oko vršenja roditeljskog prava, te da je u prošloj godini u opštini Mali Zvornik evidentirano 27 ovakvih slučajeva.

Govoreći o programu rada Centra za socijalni rad za tekuću godinu, istakla je da se ova ustanova digitalizuje, modernizujući svoj rad, te da je u primeni nov informacioni sistem, zahvaljujući kojem će mnogi dokumenti iz delokruga socijalne zaštite biti lakše i brže dostupni građanima, te da nadležno ministarstvo u okviru sistema svakog momenta ima uvid u ono što rade centri za socijalni rad na lokalu, kao i da je u primeni socijalna karta, sa podacima o korisnicima, koje centri ranije nisu posedovali, kao što su podaci o prihodima i nekretninama koji su, kako je navela, značajni za odlučivanje o dodeli socijalne pomoći.

Ona je informisala odbornike da predstoji rad na rešavanju problema vršnjačkog nasilja, podsetivši da je Vlada Srbije osnovala Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja i da će u narednom periodu biti formirani timovi, u koje će, osim predstavnika Centra za socijalni rad, biti uključeni predstavnici obrazovnih ustanova, policije i zdravstvenih ustanova, dodajući da smatra da je u tom smislu veoma važna multisektorska saradnja među institucijama, kao i to što je zaživela nacionalna platforma za prevenciju i suzbijanje nasilja „Čuvam te“, koja uključuje i decu.

Usvajanjem Rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad „Mali Zvornik, odbornici lokalnog parlamenta ponovo su izabrali Biljanu Kojić za direktora ove ustanove, potvrdivši da cene njenu stručnost i da su zadovoljni njenim dosadašnjim radom.

Nakon izbora na funkciju direktora, Kojić je zahvalila odbornicima na podršci i poverenju koje su joj ponovo ukazali.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća (JKP) „Drina” Mali Zvornik za 2022. godinu, obrazložio je direktor, Zvonko Cvijić, rekavši da je vodosnabdevanje u protekloj godini bilo otežano usled gubitaka vode, te da je, radi rešavanja ovog problema, nabavljeno i postavljeno 16 protokomera na vodovodnoj mreži.

On je naveo da su preduzete i mnoge druge različite mere za poboljšanje vodosnabdevanja, da su postignuti određeni pozitivni rezultati, ali da problem još uvek nije u potpunosti rešen.

Prema njegovim rečima, uspešno je završena rekonstrukcija toplovoda u centru Malog Zvornika i grejanje se u protekloj sezoni odvijalo uredno.

Sakupljanje smeća obavljano je redovno.

Zahvaljujući nabavkama vozila i mehanizacije u protekloj godini, koje je omogućila lokalna samouprava, u cilju unpređenja efikasnosti rada preduzeća, JKP „Drina“ u protekloj godini poslovalo je sa dobitkom od oko 20.000.000 dinara.

Cvijić je izvestio odbornike da je Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Drina” dostavljen i Agenciji za privredne registre, kao i da je preduzeće dobilo pozitivan nalaz revizora, nakon izvršene kontrole finansijskog poslovanja u 2022. godini.

Na 23. sednici lokalnog parlamenta od strane odbornika usvojen je i Izveštaj JKP „Drina” o realizaciji Programa poslovanja za period od 1. januara do 31. marta 2023. godine.

Osim toga, utvrđen je predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja JKP „Drina” Mali Zvornik za 2022. godinu, kao i predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju JKP „Drina” Mali Zvornik za 2022. godinu.

Predsednik Skupštine opštine Radovan Tadić obavestio je odbornike da je Nadzorni odbor JKP „Drina“ dao saglasnost da se direktoru ovog preduzeća produži radni odnos od dana kada bi mu prestao mandat po osnovu odluke Skupštine opštine.

Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, rekao je da je i dalje nezadovoljan situacijom u pogledu vodosnabdevanja, usled nemogućnosti preduzeća da eliminiše gubitke vode, zbog čega fakturiše samo oko 20 posto od ukupne zahvaćene vode.

On je ocenio da sa druge strane toplana radi odlično, uz samo 4 posto gubitaka, te da će opština nastojati da sve dok bude u mogućnosti ne podiže cenu grejanja građanima.

Jevtić je rekao da je preduzeće odlično opremljeno novim sredstvima za rad i da očekuje da sva nabavljena vozila i mehanizacija budu stavljeni u funkciju.

On je od direktora ovog preduzeća zatražio da učini napor i sa ostalim rukovodiocima reši pomenuta sporna pitanja vezana za vodosnabdevanje.

Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Opštinskog pravobranilaštva opštine Mali Zvornik usvojen je radi stvaranja uslova za imenovanje zamenika Opštinskog pravobranioca, zbog ukazane potrebe, a budući da u odsustvu pravobranioca, advokatska kancelarija ne može da rešava sva pitanja iz delokruga rada pravobranioca.

Odbornici su podržali i predlog Odluke o naknadi usluge obilaska „Podzemnog grada Karađorđevića” u Malom Zvorniku, obilaska Hidroelektrane „Zvornik” i pružanju usluge vožnje splavom – katamaranom po Zvorničkom jezeru.

Predloženu odluku, po kojoj cena obilaska Podzemnog grada Karađorđevića po osobi iznosi 350 dinara, a hidroelektrane 150 dinara po osobi, detaljno je obrazložila direktorka Turističke organizacije opštine Mali Zvornik, Marica Lukić.

Diskutujući o predlogu Odluke o naknadi usluge obilaska Podzemnog grada Karađorđevića, predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, rekao je da očekuje da će ubuduće prihodi od turizma biti mnogo veći i izvestio odbornike o dobijanju donacije nadležnog ministarstva za otvarnje suvenirnice u Podzemnom gradu Karađorđevića i mogućnostima za otvaranje turističkog info pulta u centru Malog Zvornika i izgradnju prilaza do arheološkog lokaliteta „Orlovine“, u slučaju dobijanja donacije u okviru Pro plus programa.

Usvajanjem predloga Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke „17. septembar” u Malom Zvorniku, Slavojka Spasenović, diplomirani analitičar zaštite životne sredine iz Donje Trešnjice, ponovo je izabrana na ovu funkciju, na mandatni period od 4 godine.

Ona je zahvalila odbornicima na ukazanom poverenju, rekavši da će nastojati da svoj posao ubuduće obavlja još bolje i kvalitetnije, u cilju ostvarivanja planiranih zadataka.

Spasenović je ujedno obavestila odbornike da je Biblioteka „17. septembar“ Mali Zvornik dobila na konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije „Gradovi u fokusu“ u 2023. godini 10.000.000 dinara za uređenje galerijskog prostora u holu biblioteke i otvaranje muzejske zbirke u biblioteci, u kojoj bi bili izloženi predmeti pronađeni na arheološkom lokalitetu „Orlovine“, kao i ostali antikviteti koji svedoče o bogatoj istoriji područja koje danas zauzima opština Mali Zvornik.

Usvajanjem predloga Rešenja o razrešenju člana Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Mali Zvornik, Nevena Krstić razrešena je dužnosti u pomenutom savetu.

Za člana Lokalnog saveta za zapošljavanje odbornici su imenovali Dušicu Vidaković

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas