Usvojen budžet opštine Mali Zvornik za 2022. godinu

Odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik, na sednici u ponedeljak, 20. decembra, usvojili su predlog Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2022. godinu.

Budžet opštine za narednu godinu sastoji se od prihoda i primanja u iznosu od 621.195.000,00 dinara i rashoda i izdataka u iznosu od 689.931.050,00 dinara.

Budžetski deficit u iznosu od 68.736.050,00 dinara, biće pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 61.236.050,00 dinara i primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 7.500.000 dinara.

Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 11.000.000 dinara.

Ova sredstva koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.

Sredstva stalne budžetske rezerve planirana su u iznosu od 1.000.000 dinara i biće korišćena u skladu sa članom 70. Zakona o budžetskom sistemu.

Predlog Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2022. godinu obrazložio je predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, navodeći da će lokalna samouprava u narednoj godini, između ostalog, nastaviti intenzivan rad na poboljšanju komunalne infrastrukture, puteva, mostova, javne rasvete, električne i vodovodne mreže, unapređenju postojećih usluga i uvođenju novih, zadovoljenju redovnih potreba budžetskih korisnika, te realizaciju čitavog spektra mera podrške građanima u cilju poboljšanja kvaliteta života.

On je najavio da već u januaru 2022. godine predstoji prvi rebalans opštinskog budžeta, budući da će Republika Srbija iz budžetske rezerve opštini Mali Zvornik opredeliti 35.000.000 dinara za sanaciju mosta na Boranjskoj reci, na putu Donja Trešnica – Amajić, oštećenog u poplavama.

Predviđen je i nastavak radova na uređenju lokalne putne mreže i asfaltiranje lokalnih puteva u dužini od oko 35 kilometara.

Navodeći ostale važne poslove i projekte planirane u 2022. godini, Jevtić je rekao da sledi i nastavak radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže Donja Trešnica – Amajić, kao i rad na povećanju kapaciteta postojećih vodozahvata na području opštine, u cilju poboljšanja vodosnabdevanja i obezbeđivanja dovoljnih količina vode tokom godine u svim mesnim zajednicama u opštini koje su u sistemu vodovoda kojim upravlja Javno – komunalno preduzeće „Drina“.

U novoj godini predviđena je i rigoroznija kontrola korišćenja mineralnih sirovina na teritoriji opštine i plaćanja naknade za eksploataciju rudnih bogatstava, takozvane rudne rente, koja potencijalno predstavlja značajan izvor prihoda u budžetu.

On je najavio da će od nadležnih inspekcijskih službi zatražiti da utvrde stvarno stanje u ovoj oblasti i dodao da ima nagoveštaja o otvaranju kamenoloma u Donjoj Borini.

Značajna ulaganja opština Mali Zvornik u novoj godini planira i u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na ime čega je u budžetu predviđeno 17.750.000 dinara, od čega oko 15.000.000 dinara za subvencije u poljoprivredi.

Na planu unapređenja lokalne turističke ponude, predviđeno je uređenje plaža u Sakaru i mesnijoj zajednici Centar, za šta je ukupno opredeljeno 15.400.000 dinara, od čega za plažu u Sakaru 13.000.000 dinara, a za uređenje plaže u Malom Zvorniku 2.400.000 dinara.

Sa 1.000.000 dinara iz budžeta opština će finansirati uređenje parka u centru Malog Zvornika.

Na ime dalje adaptacije Podzemnog grada Karađorđevića planirano je 2.000.000 dinara, dok je za projekat uređenja arheološkog nalazišta „Orlovine“ u budžetu opštine za narednu godinu predviđeno 7.000.000 dinara.

Prema rečima predsednika opštine, izdvajanja na nivou prošlogodišnjih ili veća predviđena su i u svim ostalim sektorima od značaja za život građana u lokalnoj zajednici, uključujući i primarnu zdravstvenu zaštitu u Malom Zvorniku, koja je u delokrugu rada Doma zdravlja i područnih ambulanti, na ime čega je u budžetu za 2022. godinu planirano 7.000.000 dinara, za troškove angažovanja specijalista konultanata, troškove stručnog usavršavanja zaposlenih, nabavku medicinske i administrativne opreme, te angažovanje medicinske sestre – tehničara.

On je rekao da su, prema utvrđenim potrebama i prioritetima, sredstva za funkcionisanje u narednoj godini predviđena i za ostale ustanove i organizacije u opštini, kao i za rad sportskih društava, udruženja građana, verskih organizacija i drugih direktnih i indirektnih korisnika budžeta.

Jevtić je zaključio da opština Mali Zvornik mnogo toga finansira sopstvenim sredstvima iz budžeta, ali i da veliki deo sredstava obezbeđuje kroz donatorstva, preko različitih domaćih i stranih fondova, trudeći se da učestvuje na što više konkursa i kvalitenim predlozima obezbedi finansiranje ili sufinansiranje različitih projekata na lokalnom nivou.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas