Preuzmite besplatno mobilnu aplikaciju InfoLo i budite obavešteni !

Usvojen 3. rebalans budžeta opštine Mali Zvornik za 2022. godinu

Odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik na 16. redovnoj sednici lokalnog parlamenta u sredu, 01. juna, kojom je predsedavao predsednik Skupštine opštine, Radovan Tadić, diplomirani pravnik iz Malog Zvornika, razmotrili su i podržali 33 tačke dnevnog reda.
Među prvima razmotrena je i usvojena Odluka o završnom računu budžeta opštine za 2021. godinu.
Odluku je obrazložio načelnik Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti, Milan Jevtić, navodeći da ukupno ostvareni prihodi i primanja budžeta sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina u 2021. godini iznose 650.800.077,48 dinara, dok ukupno izvršeni rashodi i izdaci iznose 693.258.819,96 dinara.
Jevtić je rekao da je u 2021. godini realizovanpo više kapitalnih projekta u opštini ukupne vrednosti oko 120.000.000 dinara, od čega je za rekonstrukciju javnog osvetljenja izdvojeno oko 45.000.000 dinara, za uređenje Podzemnog grada Karađorđevića oko 26.000.000 dinara, za izgradnju vrtića u Donjem Naselju oko 16.000.000 dinara i izgradnju 7 dečjih igrališta takođe oko 16.000.000 dinara.
Za različite akcije u okviru projekta „Mali Zvornik po meri građana“, za uređenje objekata i javnih površina na području opštine, izdvojeno je oko 4.500.000 dinara, za izgradnju vodovoda Donja Trešnica – Culine oko 5.000.000 dinara, dok je za uređenje 5 autobuskih stajališta dato oko 3.500.000 dinara.
Rađeno je i na uređenju arheološkog lokaliteta „Orlovine“, na ime čega je utrošeno oko 1.150.000 dinara.
U oblasti upravljanja otpadnim vodama za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u mesnoj zajednici Donje Naselje izdvojeno je oko 1.900.000 dinara.
On je rekao i to da su sredstva namenjena za energetsku sanaciju stambenih objekata preneta u 2022. godinu, jer su ugovori sa korisnicima subvencija i izvođačima potpisani krajem godine, zbog čega je izvođenje i plaćanje radova moralo da bude u tekućoj godini.
U nastavku zasedanja lokalnog parlamenta odbornici su usvojili treće izmene i dopune Odluke o budžetu opštine za 2022. godinu, prema kojima su ukupni prihodi i primanja opštinkog budžeta planirani u iznosu od 681.982.661,00 dinara, a rashodi i izdaci u iznosu od 822.034.661,00 dinara.
Odluku je obrazložio predsednik opštine, Zoran Jevtić, navodeći da će budžetski deficit u iznosu od 140.052.000,00 dinara biti pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine, u iznosu od 132.552.000,00 dinara i primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 7.500.000,00 dinara.
Govoreći o važnim projektima u opštini čija realizacija i finansiranje predstoje tokom 2022. godine, Jevtić je informisao odbornike da od je Ministarstva kulture Republike Srbije na konkursu „Gradovi u fokusu“ dobijena sredstva za rekonstrukciju Velike sale Doma kulture, te da očekuje da će taj posao biti završen do polovine septembra, odnosno do Dana opštine, te da bi ovogodišnja svečana sednica lokalnog parlamentra trebalo da bude održana u obnovljenoj sali.
On je rekao i da se nastavljaju radovi na izgradnji toplovoda u mesnoj zajednici Centar, te da će lokalna samouprava nastojati da i u narednoj sezoni obezbedi besplatan priključak korisnika na novu toplovodnu mrežu.
Rebalansom budžeta predviđen je i nastavak radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Donjem Naselju, kao i uređenje kanalizacije u Sakaru, kroz nacionalni projekat „Čista Srbija“, kojim je obuhvaćena i opština Mali Zvornik.
Predsednik je naveo da predstoji i rad na uređenju pijace i plaže u centru Malog Zvornika, te da je lokalna samouprava napravila prve neophodne korake na ovom planu i uputila odgovarajuće dopise i zahteve Direkciji za imovinu radi pribavljanja neophodnih saglasnosti i dozvola za rad.
U nastavku zasedanja odbornici su razmotrili i podržali izveštaje o radu javnih ustanova, institucija i preduzeća, među kojima Izveštaj o radu opštinskog pravobranilaštva opštine Mali Zvornik za 2021. godinu, Izveštaj o radu Biblioteke „17. septembar“ i program rada ove ustanove za 2022. godinu, zatim Izveštaj o radu Centra za socijalni rad iz Malog Zvornika o pravima iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta opštine za 2021. godinu, te program rada ove javne ustanove za tekuću godinu.
Prilikom podnošenja Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Mali Zvornik za proteklu godinu, direktor Mlađan Crkvenjaš, podsetio je odbornike da je Turistička organizacija osnovana prošle godine, te da je u 2021. godini ukupno radila 6,5 meseci.
Prema njegovim rečima, u navedenom periodu uspešno su realizovane sve sportsko – turističke i kulturne manifestacije, među kojima po prvi put manifestacija „Dan zastave“.
Angažovanjem zaposlenih u Turističkoj organizaciji, Podzemni grad Karađorđevića u prošloj godini bio je otvoren radnim danima, svakodnevno od 07 do 15 časova, a od od ove godine navedeni prostor otvoren je za posetioce i vikendom.
Izrađena je i puštena u rad veb stranica Turističke organizacije za efikasniju prezentaciju i promociju turističke ponude opštine Mali Zvornik putem internet mreže.
Obrazlažući Plan rada Turističke organizacije za 2022. godinu, on je naveo da je aktuelan rad na uređenju i mapiranju pešačkih i biciklistikuih staza na području opštine, te uređenju prilaza i nekoliko vidikovaca na arheološkom lokalitetu Orlovine, sa pogledom na reku Drinu, Zvorničko jezero, Mali Zvornik i Zvornik (RS – BiH).
U nastavku sednice usledilo je razmatranje i usvajanje niza izveštaja i odluka od značaja za rad Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ iz Malog Zvornika, među kojima Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik za prošlu godinu, zatim Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja JKP „Drina“ za 2021. godinu, Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju JKP „Drina“ za 2021. godinu, te predloga Odluke o dodeli tekuće i kapitalne subvencije JKP „Drina“.
Na 16. redovnom zasedanju Skupštine opštine Mali Zvornik, usvajanjem predloga Rešenja o imenovanju direktora JKP „Drina“ Mali Zvornik, za direktora ovog preduzeća većinom glasova imenovan je Zvonko Cvijić, diplomirani mašinski inženjer iz Radalja.
Usvojen je predlog Odluke o donošenju Lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Mali Zvornik za period od 2022 – 2032. godine, predlog Odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik za 2022. godinu, te predlog Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode po Javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti, kao i predlog Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetra, cirkulacionih pumpi, termostatičkih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.
Na sednici je obrazovana i Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objekata i Komisije za praćenje realizacije mera energetske sanacije.
Usvojen je predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Biblioteke „17. septembar“, a zatim i predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za obradu i kontrolu zahteva podnetih po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Mali Zvornik, predlog Rešenja o razrešenju predsednika i člana Komisije za primopredaju dužnostii i službenih akata, kao i predlog Rešenja o imenovanju predsednika Komisije za primopredaju dužnosti i službenih akata.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas