Uputstvo za građane Republike Srbije pri ulasku u zemlju

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalni boravak u Republici Srbiji koji dolaze iz država
sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, i to iz:
– Republike Hrvatske,
– Crne Gore,
– Bosne i Hercegovine,
prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje kojim se upućuju na obavezu popunjavanja elektronske prijave na elektronskom portalu: www.e- zdravlje.gov.rs. Prijavljivanje na elektronski portal počinje 18.09.2020. od 18 časova. Po isteku deset dana od ulasaka u zemlju dužni su da se odjave sa
elektronskog portala na kome su se prijavili pri ulasku u zemlju.
Ukoliko imaju simptome javljaju se na pregled u nadležnu COVID ambulantu.
Obaveza elektronskog prijavljivanja ne odnosi se:
– na akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih
porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade,
– na lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu,
– na lica koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju,
– na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija,
– na članove posade prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republiku Srbiju, kada se radi
o posadama:
1) teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava
na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
2) teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u
slučaju nizvodne plovidbe;
3) autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
4) železničkih vozila i vozopratno osoblje;
5) humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas