Održana 8. redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik

Na dnevnom redu zasedanja lokalnog parlamenta ovog puta bile su 24 tačke.

Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Radovan Tadić.

Odbornici su najpre razmotrili i usvojili izveštaje o radu za 2020. godinu i program rada za tekuću godinu Centra za socijalni rad u Malom Zvorniku. Direktorka ustanove, Biljana Kojić, obrazložila je dokumente navodeći da je u okviru isplaćenih sredstava iz oblasti prava iz socijalne zaštite koje obezbeđuje opština Mali Zvornik u protekloj godini korisnicima pomoći isplaćeno 8.119.000. Za lečenje je utrošeno 1.710.000, a za životne potrebe 6.409.000 dinara. Prema njenim rečima, za jednokratnu novčanu pomoć za lečenje podneta su ukupno 194 zahteva. Podneto je i 677 zahteva za jednokratnu novčanu pomoć. Pozitivno je rešeno 537 zahteva, dok je 140 odbijeno kao neosnovano.

Usvojen je i izveštaj Opštinskog pravobranilaštva opštine Mali Zvornik za 2020. godinu u kojem je, između ostalog, navedeno da je opština Mali Zvornik kao tužilac od januara do decembra prošle godine pokrenula 6 parničnih postupaka, dok su protiv opštine pokrenuta 3 spora.

U okviru diskusije o ovoj tački dnevnog reda, predsednik opštine, Zoran Jevtić, pohvalio je rad Opštinskog pravobranilaštva i rekao da je zahvaljujući njegovom osnivanju 2018. godine i efikasnom radu opština u protekle dve i po godine pokrenula i sa uspehom rešila mnoge sudske sporove.

On je najavio da će predmet rada opštinskog pravobranilaštva uskoro biti Fond za razvoj opštine, te da je namera lokalne samouprave da sud utvrdi regularnost rada Fonda, preispita uslove pod kojima su ranijih godina dodeljivani krediti iz ovog Fonda i pokrene postupke za utvrđivanje odgovornosti u slučaju neregularnosti prilikom dodele, kao i naplatu preostalih rata i kamata u slučajevima kredita koji nisu vraćeni.

Jevtić je ovom prilikom pitao odbornike koji su bili na funkcijama predsednika opštine i zamenika predsednika opštine u vreme kada su dodeljivani krediti iz Fonda za razvoj kako su pojedinci dobijali iznose kredita od 20.000 evra, bez žiranata, navodeći da opština neće moći da povrati ta sredstva i da dodeljeni iznosi sa kamatama sada vrede i do 50.000 evra.

On je najavio da će uskoro na zvaničnom internet portalu opštine Mali Zvornik biti objavljena njihova imena, kako bi građani mogli da zaključe zašto pojedincima smeta aktuelno opštinsko rukovodstvo.

Na sednici Skupštine opštine Mali Zvornik u ponedeljak usvojen je i godišnji izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Mali Zvornik, za period od januara 2020. godine do decembra 2020. godine.

Takođe, usvojeno je više odluka, među kojima Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju saobraćajnice u Sakaru i regulisanje potoka u zaseoku Šahmanovići i izmene i dopune Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalne kanalizacije u naselju Sakar, zatim Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije „Izgradnja šest mostova na reci Crni Radalj u K.O. Radalj i pristupnih saobraćajnica, kao i Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Mali Zvornik.

Kao osnov za uređenje autobuskih stajališta na teritoriji opštine Mali Zvornik, doneta je odluka o postavljanju nadstrešnica na autobuskim stajalištima.

Uređenje mesta na kojima građani čekaju javni prevoz biće finansirano sredstvima iz nagradnog fonda Vlade Švajcarskeg, koji je opština Mali Zvornik osvojila u okviru uspešno realizovanog programa reforme poreza na imovinu.

Predsednik opštine najavio je da će lokalna samouprava nastojati da u što skorije vreme adekvatno uredi sva autobuska stajališta na području opštine.

Razmotrena je i podržana i Odluka Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik o usvajanju izmena posebnog Programa korišćenja sredstava i subvencija iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2021. godinu, Odluka o dodeli tekuće subvencije Javnom komunalnom preduzeću „Drina” Mali Zvornik, zatim Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik za 2020. godinu, te Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik za 2020. godinu.

U nastavku zasedanja lokalnog parlamenta, razmotren je i usvojen tromesečni izveštaj Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik o realizaciji programa poslovanja za period od 1. januara do 31. marta 2021. godine.

Usvojen je i predlog Odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Mali Zvornik za 2021. godinu, kao i nekoliko predloga rešenja, među kojima Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Turističke organizacije opštine Mali Zvornik, Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik, Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Odluka o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije usvojena je u cilju unapređenja ovog procesa na teritoriji opštine Mali Zvornik, koji podrazumeva prelazak sa sistema u kome se dominantno koriste konvencionalni, odnosno neobnovljivi izvori energije, na sistem zasnovan na korišćenju obnovljivih izvora energije, kao i uvođenje mera za uštedu energije i njeno efikasno korišćenje.

Ukupan iznos sredstava u 2021. godini za unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava sa teritorije opštine Mali Zvornik iznosi 7.000.000,00 dinara sa PDV-om.

Raspodela sredstava biće izvršena u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske tranzicije, koji je takođe donela Skupština opštine Mali Zvornik.

U 2021. godini opština će sufinansirati sledeće mere energetske tranzicije: postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru na porodičnim stambenim objektima, u iznosu od 3.000.000 dinara sa PDV-om; zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim stambenim objektima, u iznosu od 2.000.000 dinara sa PDV-om; nabavku i instalaciju kotlova ili etažnih peći na drvni pelet, briket, sečku, pirolizu drveta za porodične stambene objekte, u iznosu od 1.000.000 dinara sa PDV-om; nabavku i ugradnju toplotnih pumpi za porodične stambene objekte, u iznosu od 500.000 dinara sa PDV-om; nabavku i instalaciju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na porodičnim stambenim objektima, u iznosu od 500.000 dinara sa PDV-om.

Maksimalna visina iznosa po aktivnostima iznosi 250.000 dinara sa PDV-om.

Aktivnosti će biti sprovođene na stambenim objektima u vlasništvu fizičkih lica.

Na sednici Skupštine opštine Mali Zvornik usvojeno je Rešenje o imenovanju Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske tranzicije, koju čine stručna lica, uglavnom građevinske struke, kao i Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za praćenje realizacije mera energetske tranzicije.

Ljiljana Ristanović

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas