Obaveštenje iz Gradske uprave

O B A V E Š T E Nj E

Gradska uprava grada Loznice obaveštava građane da do dana prestanka vanrednog stanja, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“, br. 35/2020, obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta.

Poslovi koji su se obavljali u neposrednom kontaktu sa strankama nastavljaju se obavljati putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem.

Podnesci građana u pisanom obliku će se preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima.

Adresa elektronske pošte za podnošenje podnesaka građana je podnosenjepodnesaka@loznica.rs.

Načelnik Gradske uprave
Vladimir Radojčić